MENU CLOSE
Article-Top

VIRUSTOP dezinfekcijas līdzeklis

a385922b-5688-4f3a-814f-2925d19618db
a385922b-5688-4f3a-814f-2925d19618db6ff944f5-fc9e-4881-b7a6-6b9c1fd2d7ea274ea2ee-3948-41b6-a6aa-3685c521db1e3a67a5b7-8e5f-4526-aae0-89d12a5ca0ab


Lietošanai gatavs roku un virsmu dezinfekcijas līdzeklis, kura pamatā ir vismaz 70% etanola. Profesionālai un patērētāju lietošanai. Baktericīda, levurocīda, tuberkulocīda un ierobežota virucīda iedarbība.

Pieejamie dezinfekcijas līdzekļu veidi:

VIRUSTOP virsmām un rokām (70% etanols)

Tilpums: 5L

VIRUSTOP rokām (70% etanols ar pievienotu glicerīnu)

Tilpumi: 0.5L un 5L

bistami.png Bīstami!

Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. NELIETOT UZTURĀ! Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem.  Nesmēķēt. Tvertni turēt cieši noslēgtu. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. SASKARĒ AR ĀDU: Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību. Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā. Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējiem/ reģionāliem/starptautiskiem noteikumiem.

Article-Bottom

SIA Livonia - bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni